top of page
Image by Lysander Yuen

badania naukowe

Moje zainteresowania badawcze oscylowały dotąd głównie wokół muzycznych przejawów współczesności, w tym analizy muzyki współczesnej, improwizacji muzycznej, a także zagadnień z zakresu antropologii, psychologii i socjologii muzyki. Obecnie zajmuję się badaniami nad związkami pomiędzy muzyczną kulturą artystyczną, ekonomią, marketingiem i komunikacją, a także implementacją innowacyjnych narzędzi cyfrowych z zakresu marketingu i komunikacji do prezentacji i umacniania pozycji muzyki poważnej na rynku. Jako doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego realizuję projekt badawczy pt. „Muzyczna kultura artystyczna w świetle mechanizmów rynkowych w Polsce - zmiana paradygmatu wartości w odniesieniu do muzyki na przełomie XX i XXI w.”

W badaniach łączę ponownie m.in. muzykologię i nauki kognitywne.

Zapraszam Cię do zapoznania się z głównymi założeniami badania oraz do wzięcia w nim udziału. Wypełniając ankietę pomagasz budować grunt dla poszerzenia grupy odbiorców muzyki poważnej oraz tworzenia dobrej komunikacji pomiędzy odbiorcami, twórcami, wykonawcami, organizatorami i wydawcami muzyki klasycznej.

Muzyka poważna analizowana jest często i opisywana przez pryzmat wartości pozostających w kręgu paradygmatu aksjologicznego. W tym ujęci nie poddaje się pod dyskusję wartości muzyki poważnej per se. Tym czasem w dyskursie ogólnospołecznym coraz częściej wartość muzyki poważnej jest podważana. Aby zrozumieć miejsce, jakie muzyka poważna zajmuje we współczesnej kulturze, zarówno w odniesieniu do grupy jej odbiorców, jak i do odbiorcy masowego, potrzebne jest nowe spojrzenie, w którym dostrzeżemy zmianę, jaka dokonała się na gruncie paradygmatu wartości, a dokładniej rozwój psychologicznego paradygmatu wartości, w którym wartości osobiste (w miejsce wartości moralnych, społecznych, estetycznych, filozoficznych etc.) stanowią dźwignię motywacji behawioralnych jednostki.

Czy występuje zależność pomiędzy modelami hierarchii wartości lub konkretnymi wartościami osobistymi a zachowaniami odbiorców muzyki poważnej? Czy jest to wyłącznie korelacja czy związek przyczynowo-skutkowy wpływający na zachowania odbiorców? Czy konkretny model hierarchii wartości lub występowanie określonych wartości predestynuje (lub jest niezbędny) do tego, aby być odbiorcą muzyki poważnej?

bottom of page